سرشیر متحرک بلند كامل 608

10 / 10
از 1 کاربر

سرشیر متحرک کامل از پاشیدن آب به اطراف جلوگیری نموده و در 2 حالت پهن و باریک آب را هدایت میکند و همچنین در جهت های مختلف نیز تنظیم میگردد

محصولات مرتبط